Zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a ve smyslu dalších relevantních právních předpisů (zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

 

 1.  SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208, ID schránky: piyj9b4 (dále jen "Správce")

 

Správcem je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. V rámci svého poslání Správce svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávání a v souvislosti s ní vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává jednak Vaše osobní údaje poskytnuté přímo Vámi (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mail, datum a místo narození, telefon, rodné číslo, státní občanství, adresa, podpis apod.;

 

 • popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti;

 

 • Vaši podobu a hlas (fotografie či audiovizuální záznam);

 

 • veškeré další informace naplňující definici osobního údaje, které vzniknou v souvislosti s realizací a administrací celoživotního vzdělávání (např. informace o účasti na vzdělávací činnosti, informace o výsledcích vzdělávací činnosti).

 

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje ve výše popsaném rozsahu získala či získá od Vás jakožto subjektu osobních údajů, případně při realizaci kurzů/programů doplňkové činnosti (dále jen „“).

 

Osobní údaje uvedené v bodě 1) a 2) získává Správce na základě Vaší přihlášky, případně registrací v portálu DČ FTVS UK. Osobní údaje uvedené v bodě 3) Správce získává prostřednictvím Vašeho písemného souhlasu.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění svých smluvních povinností, jejíž smluvní stranou jako účastník či zájemce o kurz DČ jste, nebo pro provedení úkonů přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, konkrétně z důvodu Vašeho zájmu o účast v kurzu DČ, který umožňuje Správci zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uzavření smlouvy na Vaši žádost.

 

Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění právních povinností, které se na něj vztahují s odkazem na § 60 a 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (administrace DČ, evidence výsledků DČ a vydávání osvědčení o absolvování DČ, případně jeho druhopisů) a s odkazem na § 3 vyhlášky č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami (dále jen „Vyhláška“), kdy Správce je povinen předat o  každém účastníku a každém absolventu programu celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin je vysoká škola povinna ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) předat touto vyhláškou stanovené osobní údaje.

 

V některých případech může Správce Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A FORMA

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

 

 • administrace spojená s Vaší účastí v kurzu DČ včetně evidence výsledků a vydání osvědčení, případně jeho druhopisu,
 • uzavření smlouvy o účasti v kurzu DČ a plnění z takového závazku založeného touto smlouvou, případně uplatňování práv z takového závazku vzniklých,
 • předání údajů o účastníku MŠMT, plyne-li tato povinnost z Vyhlášky.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce prohlašuje, že přístup k Vaším osobním údajům budou mít jen příslušní zaměstnanci Správce, kteří jsou pověření úkoly, vztahujícími se k účelu zpracování Vaších osobních údajů a provozovatel webových stránek Správce. Případné další informace o zpracovatelích Vám budou sděleny na vyžádání.

 

V některých ojedinělých případech mohou být Vaše osobní údaje v minimální míře (např. jméno) poskytovány jednotlivým konkrétním smluvním partnerům a specializovaným dodavatelům kurzu DČ (např. instruktor). Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro realizaci kurzu DČ. A dále může Správce předat Vaše osobní údaje za účelem naplnění zákonných povinností. Správce může předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci).

 

Vyjma výše uvedeného, Vaše osobní údaje Správce neposkytuje třetím osobám (příjemcům).

 1. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným spisovým řádem Správce jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, případně do doby uvedené v každém jednotlivém souhlasu.

 

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjektu údajů máte zejména:

 1. právo na přístup k osobním údajům, na základě tohoto práva Vám na základě Vaší žádosti Správce poskytne informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy;

 

 1. právo na opravu, to znamená, že můžete zažádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů;

 

 1. právo na výmaz, můžete Správce rovněž požádat, aby Vaše osobní údaje, které již nepotřebuje, vymazal. Zároveň máte právo na to, aby Správce bez zbytečného prodlení vymazal Vaše osobní údaje, pokud odvoláte svůj souhlas. Správce Vám může však vyhovět jedině v případě, že již osobní údaje skutečně nemusí zpracovávat. Osobní údaje tak nemůže Správce vymazat např. v případě, že běží zákonem stanovená archivační lhůta některých dokumentů apod. To Vám však samozřejmě v reakci na Vaši žádost vysvětlí. V GDPR naleznete toto právo pod čl. 17;

 

 1. právo na omezení zpracování svých osobních údajů, na základě Vaší žádosti Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, ohledně kterých nastal problém či určitý spor – např. zda jsou osobní údaje přesné, zda není zpracování protiprávní apod. Po dobu omezení zpracování, mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu. Toto právo je ukotveno v čl. 18 GDPR;

 

 1. právo na přenositelnost údajů, pokud Vaše osobní údaje Správce zpracovává v elektronické podobě, můžete Správce požádat o jejich přenesení k jinému správci. Pokud to bude v konkrétním případě možné, Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti Správce přenese;

 

 1. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;

 

 1. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů viz kontaktní údaje níže.
 1. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?
 2.  SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči Správci, a to zasláním žádosti na datovou schránku Správce: piyj9b4 nebo e-mailem: vnejsivztahy@ftvs.cuni.cz nebo písemně na adresu: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 případně osobně na uvedené adrese v kanceláři č.dveří H104, nebo na telefonu 220 172 052.

 

 1. JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ  

VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. GDPR?

V takovém případě máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů:

 

Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7 

tel. +420 234 665 111 

e-mail:posta@uoou.cz

webové stránky: https://www.uoou.cz.