Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

 •  Obchodní podmínky – Prezenční kurzy a semináře, akce
 •  Obchodní podmínky – On-line kurzy, záznamy a ostatní distanční formy výuky
 •  Reklamační řád
 •  Ostatní informace k organizaci
 •  Společná závěrečná ustanovení

 Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování vzdělávacích kurzů. Odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanoveními Obchodních podmínek nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele. Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – PREZENČNÍ KURZY A SEMINÁŘE, AKCE

OBJEDNÁVKY, PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze v písemné (a to včetně elektronické) formě:

 • objednávka pouze přes e-shop na www.ftvs-verejnost.cz 

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Odesláním přihlášky a zakoupením kurzu vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami FTVS UK.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Při objednání a zakoupení kurzu přes e-shop, Vám přijde na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 minut po objednání a zakoupení nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání a zakoupení. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

STORNOVACÍ PODMÍNKY – PREZENČNÍ KURZY A SEMINÁŘE

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně (e-mailem).

Bezplatné storno semináře (vyjma 500 Kč storno poplatek) přijímáme nejpozději 14 pracovních dní před jeho zahájením. V případě odhlášení z kurzu 14 až 7 pracovních dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z celkové částky, minimálně 500 Kč. Další storno poplatky upravuje OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2024, dostupné na adrese:

Storno poplatky

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevracínení možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci

Fakturace a způsob úhrady – prezenční kurzy a semináře

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nemusí být účastník na akci vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou možné:

– on-line platební bránou na e-shopu www.ftvs-verejnost.cz.

Podkladem pro platbu je faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na e-shopu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát – osvědčení o absolvování kurzu FTVS UK.

DPH se u kurzů řídí platnými podmínkami zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

OSTATNÍ INFORMACE K ORGANIZACI

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

FTVS UK si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů, včetně nepřijmout objednávku na kurz, který je zcela naplněn; v tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření provozovny nebo její nepřístupnosti (pandemie apod.) budou prezenční kurzy poskytovány on-line formou, je-li to možné. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže FTVS UK zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. FTVS UK může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet FTVS UK.

PRÁVA A POVINNOSTI

Účastník kurzu je povinen dodržovat pokyny stanovené FTVS UK, řídit se příslušnými vyhláškami děkana FTVS UK pro kurzy, pokyny vedoucího/instruktora kurzu a případně dalšími relevantními předpisy.

Každý účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k účasti na kurzu. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených kurzů (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informačním popisu, který je nedílnou součástí každého nabízeného kurzu.

Každý účastník kurzu je povinen si sám na své vlastní náklady zajistit všechny případné doklady nutné k absolvování kurzu.

Účastník kurzu je povinen zajistit si doprovod a dohled dospělé osoby v případě, že je osobou mladší 15 let nebo osobou, jejíž zdravotní stav to vyžaduje. V případě účasti osoby mladší 18 let (bez doprovodu) je účastník povinen zajistit si souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu.

Účastníci kurzu jsou povinní se po celou dobu kurzu řídit pravidly a podmínkami kurzu.

DOPRAVA DO FTVS UK A MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

Adresa: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

José Mártího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

 

Doprava: Trasa A od stanice metra Dejvická tramvaj 20, 26 směr Divoká Šárka, zastávka Nad Džbánem nebo Vozovna Vokovice.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – ON-LINE KURZY, ZÁZNAMY A OSTATNÍ DISTANČNÍ FORMY VÝUKY

 OBJEDNÁVKY, FAKTURACE, PLATBY

Objednávky on-line kurzů a záznamů přijímáme pouze v písemné formě:

objednávka přes e-shop na www.ftvs-verejnost.cz. Všechny podané objednávky jsou závazné.

Odesláním a zaplacením objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami FTVS UK.

Při koupi kurzu přes e-shop, Vám přijde na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 min. po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Na základě Vaší objednávky a zakoupení kurzu Vám do 2 pracovních dnů zašleme e-mailem fakturu k úhradě.

 Podmínky platby za distanční formu výuky

Je nutné, aby nám platba přišla na účet nejpozději 14 kalendářních dní před konání kurzů, tak aby bylo možné ověřit došlou platbu. Po ověření, zda platba došla na náš účet, Vám zašleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak se na on-line kurz přihlásit. V případě jakýchkoliv potíží bude v den konání k dispozici technická podpora na telefonu. Kontakty na pracovníky technické podpory Vám zašleme v organizačních pokynech.

Pokud objednáváte a kupujete samostatný záznam on-line kurzu, na základě vaší objednávky vám do 2 pracovních dnů od objednání zašleme fakturu k provedení úhrady. Po připsání úhrady na náš účet vám do 2 pracovních dnů odešleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak si záznam můžete spustit/stáhnout. Podkladové materiály k webinářům obdržíte nejpozději jeden den před konáním online kurzu. Záznam je připraven k distribuci vždy nejdříve od 7. pracovního dne po konání on-line kurzu. Přístupové údaje k záznamům jsou zasílány do 48 hodin od obdržení platby klienta.

 PODMÍNKY LICENCE A JEJÍ PORUŠENÍ

Zakoupením webináře, záznamu, živého vysílání školení nebo videokurzu objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Zřizovatel (FTVS UK) si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence.

Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Objednavatel je považován za účastníka, pokud účastník není uveden. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

STORNOVACÍ PODMÍNKY – ON-LINE KURZY, ZÁZNAMY A OSTATNÍ DISTANČNÍ FORMY VÝUKY

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně (e-mailem).

Bezplatné storno semináře (vyjma 500 Kč storno poplatek) přijímáme nejpozději 14 pracovních dní před jeho zahájením. V případě odhlášení z kurzu 14 až 7 pracovních dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z celkové částky, minimálně 500 Kč. Další storno poplatky upravuje OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2024, dostupné na adrese:

Storno poplatky

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevracínení možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaciAkceptujeme však náhradníka.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Obecná ustanovení

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín, Česká republika vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat FTVS UK reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

 • Způsobu výuky lektora
 • Metodického obsahu akce
 • Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín nebo e-mailem: vnejsivztahy@ftvs.cuni.cz

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

 Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

FTVS UK je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se FTVS UK se zákazníkem nedohodla na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena FTVS UK.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

 • Pracovník FTVS UK reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
 • Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

 Způsob a lhůty vyřízení reklamace

FTVS UK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena FTVS UK.

Způsob řešení reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

OSTATNÍ INFORMACE K ORGANIZACI

FTVS UK si vyhrazuje právo na změnu (změna lektora, data konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás proto o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na vaší objednávce.

Dále si FTVS UK vyhrazuje právo na vlastní výběr cloudové platformy pro přehrávání a další distribuci vysílání nebo záznamů distanční výuky. Za přerušení živého vysílání distanční výuky vlivem výpadku internetového připojení, nebo v důsledku jakýchkoliv poruch na straně klienta nenese poskytovatel školení žádnou odpovědnost.

Klient má povinnost zajistit si odpovídající nastavení svého zařízení před připojením k distanční výuce. To znamená zajištění správného fungování zvuku (mikrofon a reproduktor), kamery, e-mailové schránky (pro přijímání pozvánek ke školení), internetového prohlížeče (doporučujeme Google Chrome nebo Mozila Firefox) a zejména zajištění funkčního internetového připojení s konstantním tokem dat alespoň 3 Mb/s (3 Mb/s pro stahování a 3 Mb/s pro nahrávání). Pokud klient není schopný vlastní příčinou účastnit se distanční výuky, bezodkladně kontaktuje pracovníka technické podpory FTVS UK. V den konání zakoupeného školení má klient povinnost řešit své první připojení k distanční výuce alespoň 15 minut před jejím zahájením.

Klient musí dbát všech doporučení, které mu pracovník technické podpory poskytne, v opačném případě FTVS UK neručí za poruchy při připojení klienta k distanční výuce.

SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je FTVS UK povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak jsou tyto uvedeny na webu: Zásady zpracování osobních údajů /

Ostatní informace

FTVS UK je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail: vnejsivztahy@ftvs.cuni.cz nebo písemně na adresu: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 případně osobně na uvedené adrese v kanceláři č. dveří H104, nebo na telefonu 220 172 052.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3. 8. 2023.